تبلیغات
مذهبی - دانشمندان اهل سنت و اعتراف به ولادت امام مهدى
شنبه 10 مرداد 1388

دانشمندان اهل سنت و اعتراف به ولادت امام مهدى

   نوشته شده توسط: جواد ابوترابی    نوع مطلب :اهل بیت ،

((محمد بن طلحه حلبى شافعى )) در كتاب خود ضمن بحث گسترده اى مى نویسد: ((باب دوازدهم در مورد حضرت مهدى علیه السلام است ....))
و آنـگـاه ضـمـن بـرشـمـردن نـامها و القاب آن حضرت مى نویسد: ((او در شهر تاریخى سامرا دیده به جهان گشود....))
2ـ مـحـمـد بـن یـوسـف كـنـجـى شـافـعـى از دیـگـر عـلمـاى بـزرگ اهل سنت است او در كتاب خویش مى نویسد:
((حـضـرت مـهـدى عـلیه السلام فرزند جناب حسن عسكرى علیه السلام است . آن وجود گـرانـمـایـه ، زنـده و در اوج سـلامـت و طـراوت از زمـان غـیـبـت خویش تاكنون در این جهان زندگى مى كند....))
3ـ مـحـمـد بـن احـمـد مـالكـى مـعـروف بـه ابـن صـبـاغ نـیـز از عـلمـاى اهل سنت است و در كتاب خویش در باب دوازدهم مى نویسد:
((ابـوالقـاسـم ، مـحـمـد، حـجت ، فرزند حضرت حسن عسكرى علیه السلام است . او در شهر سامرا و در نیمه شعبان 255 هجرى دیده به جهان گشوده است
4ـ از دیـگـر عـلمـاى آنان سبط ابن جوزى حنفى است او در كتاب خویش در مورد فرزندان حضرت عسكرى در بخشى تحت عنوان فصل فى ذكر الحجة المهدى مى نویسد:
((او نـام بـلنـد آوازه اش مـحـمـد، فـرزنـد حـسـن عـسـكـرى علیه السلام است و كنیه اش ابـوالقـاسـم مـى باشد. او را: الخلف الحجة ، صاحب الزمان ، القائم المنتظر نیز خوانده اند و آن حضرت آخرین امامان است

5ـ احـمـد بـن حـجـر عالم دیگرى از اهل سنت است او در كتاب خویش به هنگام بحث در مورد شخصیت حضرت عسكرى علیه السلام مى نویسد:
((او جـز فـرزنـدش ابـوالقـاسـم مـحمدالحجة ، فرزندى به یادگار ننهاد و فرزند گرانمایه اش ، به هنگامه شهادت پدر، پنج ساله بود، اما خداوند حكمت و بینشى ژرف و اعجازآمیز به او ارزانى فرمود

6ـ از عـلمـاى دیگر اهل سنت شبراوى شافعى است . او در مورد ولادت دوازدهمین امام نور در كتاب خویش مى نویسد:
((امـا یـازدهـم ، ((حسن خالص ))

 است كه به لقب عسكرى معروف است و او را شرافت همین بس كه امام مهدى علیه السلام از فرزندان گرانمایه اوست ....))

آنگاه مى افزاید: ((امام مهدى علیه السلام فرزند حضرت عسكرى علیه السلام است و در شـهـر تـاریـخـى سـامـرا در پـانـزدهـم شـعـبـان بـه سال 255 هجرى دیده به جهان گشوده .))
7ـ عبدالوهاب شعرانى عالم دیگر اهل سنت در كتاب خویش تحت عنوان ، نشانه هاى نزدیك شـدن رسـتـاخـیـز از جـمـله قـیام و ظهور حضرت مهدى علیه السلام را مى نویسد. آنگاه مى افزاید:
((امام مهدى علیه السلام از فرزندان امام حسن عسكرى علیه السلام است و در پانزدهم شـعـبـان بـه سـال 255 بـدنـیـا آمـده و او زنـده و بـاقـى اسـت تـا طـبـق روایات رسیده از پـیـامـبـر(ص ) بـا حـضرت عیسى علیه السلام كه به هنگامه ظهور او از آسمان فرود مى آید، دیدار كند

8ـ از عـلمـاى دیـگر اهل سنت عبدالله بن محمد مطیرى شافعى است . او در كتاب خویش پس از از یـادآورى نـام بلند آوازه امامان معصوم علیهم السلام تا حضرت عسكرى علیه السلام مى نویسد:
((فـرزنـد حضرت عسكرى علیه السلام امام مهدى ، دوازدهمین امامان است . نام او محمد و قائم است و به مهدى علیه السلام نیز شهرت دارد....))
9ـ سـراج الدین رفاعى از دیگر دانشمندان اسلامى است . او در كتاب خویش در این مورد مى نگارد:
((امـا، یـازدهـمـیـن امـام ، حـضـرت حـسـن عـسكرى علیه السلام پس از خویش ، فرزندش حضرت مهدى را بر جاى نهاد و او جانشین پدر و دوازدهمین امام است
10ـ استاد بهجت افندى در كتاب خویش از جمله مى نویسد:
((امـام مـهـدى عـلیـه السـلام در پـانـزدهـم شـعـبـان سال 255 هجرى دیده به جهان گشود و مادرش نرجس ‍ بود

11ـ عـالم دیـگـر اهـل سنت حافظ محمد بن محمد حنفى نقشبندى در كتاب خویش در این رابطه مى نویسد:
((حـضـرت عـسكرى علیه السلام یازدهمین امام است و فرزند گرانمایه اش ((محمد)) نـزد یـاران و دوسـتـداران راسـتـیـن خـانـدان وحـى و رسـالت مـشـخـص و مـعـلوم بـود. او در سال 255 هجرى در پانزدهم شعبان دیده به جهان گشود

ایـن مطلب را از جمله بانوى بزرگ و مورد اعتماد ((حكیمه )) دختر، امام جواد علیه السلام آورده است .
12ـ سـلیـمـان قـنـدوزى حـنـفى از دیگر دانشمندان اسلامى است . او در كتاب خویش ضمن تـرسـیـم ولادت حـضـرت مـهـدى عـلیه السلام از بانو حكیمه ، دخت گرانقدر حضرت جواد علیه السلام به همان صورت كه در كتابهاى معتبر شیعه آمده است ، مى افزاید:
((ایـن روایـت و ایـن گـزارش از دیـدگاه علما و شخصیتهاى مورد اعتماد اسلامى ، محقق و مـسـلم اسـت كـه ولادت ((قـائم آل مـحـمـد)) پـانـزدهـم شـعـبـان بـه سـال 255 هـجرى رخ داد و آن حضرت در شهر تاریخى سامرا و در حیات پدرش دیده به جهان گشود
13ـ شبلنجى شافعى دانشمند دیگر اهل سنت در كتاب خویش در این مورد مى نوسید:
((رحـلت حـضـرت عـسـكـرى عـلیـه السـلام روز جـمـعـه هـشـتـم ربـیـع الاول بـه سـال 260 هـجرى بود و از خود فرزندى گرانمایه بر جاى نهاد كه نام او را محمد نهاده بود.))
14ـ دانـشـمـنـد دیـگـر اهـل سنت ابن خلكان است . او در كتاب خود پیرامون امام عصر علیه السلام مى نویسد:
((ولادت آن گـرانـمـایـه ، پـانـزدهـم شـعـبـان بـه سـال 255 هـجـرى بـود و هـنـگامى كه پدرش جهان را بدرود گفت : آن حضرت پنج ساله بود و مادرش نرجس نام داشت
15ـ عالم دیگر اهل سنت ابن الخشاب در این مورد مى نویسد:
((فرزند و جانشین شایسته كردار حضرت عسكرى علیه السلام حضرت مهدى بود كه او را ((الخـلف الصـالح )) نـیـز مـى گـفـتـنـد. او همان صاحب الزمان است و به نام مقدس ((مهدى )) نیز شهرت دارد
16ـ عـبـدالحـق دهـلوى نـیـز از دانـشمندان اسلامى است . او در كتاب خود، در مورد زندگى امامان نور علیه السلام دراین رابطه مى نویسد:
((ابـو مـحـمـد حـضـرت حـسـن عـسـكـرى عـلیـه السـلام یـازدهمین امام نور است و فرزند گرانمایه اش محمد(ص ) نزد یاران و دوستداران مورد اعتماد شناخته شده است .))
آنـگـاه مى افزاید: ((خلف صالح ، از فرزندان حضرت عسكرى علیه السلام همان صاحب الزمان است .))
17ـ محمد امین بغدادى سویدى در ولادت امام عصر علیه السلام مى نویسد:
((حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـلام بـه هـنـگـامـه رحـلت پـدر گـرانـمـایـه اش ، نـه سال داشت
18ـ مورخ بزرگ اهل سنت ابى الوردى در تاریخ خود آورده است كه :
((مـحـمـد، فـرزنـد حـضـرت عـسـكـرى عـلیـه السـلام در سال 255 هجرى بدنیا آمد...))


piman
شنبه 10 مرداد 1388 08:50 ب.ظ
با سلام . وبلاگ جالبی داری
اگه وقت كردی یه سر به ما هم بزن
اگه با تبادل لینك موافقی ما رو با اسم اشكـــنان آنـــلاین لینك كن .
بعد به ما بگوید كه شما رو با چه اسمی لینك كنم
یا حق
ایرانی نیک
شنبه 10 مرداد 1388 08:39 ب.ظ
سلام
از دیدن وبلاگت خوشحال شدم . راستش اومدم دعوت کنم ازت که با این وبلاگ پربازدید بیای و این رو تبدیل به یه سایت کنی که هم خیلی با کلاسه و هم اینکه بازدیدکننده تا اسم سایت میاد خیلی بهتر برای بازدید میاد توی وبلاگت . اگر مایل باشی تیم ما میتونه این کار رو برات تنها با پرداخت 7000 تومان در سال انجام بده و یه دونه دامین به این شکل : ir .اسم سایت شما .www رو برات آماده کنه تا هر کسی اسم سایتت رو زد سایتت بالا بیاد .
اگر خواستی تلفن بزن یا اینکه برو توی سایت شرکتمون و سفارش ثبت دامین بده . در کمتر از چند ساعت وبلاگت تبدیل به سایت میشه .
تلفن : 09153052972
اگه سوالی داشتی ایمیل بزن به این آدرس : iransohrab@gmail.com
اینم آدرس سایت شرکتمون : www.iraninic.com

تاحالا هم بیش از 80 وبلاگ توی بلاگفا از طریق شرکت ما به سایت تبدیل شدن . تو هم یکی از افراد جدید باش .
منتظرت هستم .
Bardia
شنبه 10 مرداد 1388 08:28 ب.ظ
دوست داری آمار وبلاگت چند برابر شه ؟ ( نمونه سایت که با ما کار کرده و آمارش اینه www.film2movie.com )
دوست داری هر شب میلای خفن ویدئو های خفن و عکس های خفن برات بیاد ؟
پس بیا و اینجا عضو شو . عضویت آسان و سری و رایگان !!! .
اگه عضو شی اتفاق خاصی نمیفته اما اگه نشی بالا رفتن آمارت و گرفتن چیزای خفن رو از دست میدی !! پس تنبلی نکن و 1 دقیقه برای عضویت وقت بزار
آدرس با آموزش : http://bia2injaa.blogfa.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر