تبلیغات
مذهبی - ازلیت و ابدیت خداوند:
شنبه 3 مرداد 1388

ازلیت و ابدیت خداوند:

   نوشته شده توسط: جواد ابوترابی    نوع مطلب :اعتقادی ،

اگر موجودى معلول و نیازمند به موجود دیگرى باشد وجودش تابع آن خواهد بود و با مفقود بودن علتش بوجود نخواهد آمد. به دیگر سخن: معدوم بودن موجودى در برهه اى از زمان, نشانه نیازمندى و ممكن الوجود بودن آن است, و چون واجب الوجود, خودبخود وجود دارد و نیازمند به هیچ موجودى نیست همیشه موجود خواهد بود.
بدین ترتیب, دو صفت دیگر براى واجب الوجود, اثبات مى شود: یكى ازلى بودن, یعنى درگذشته, سابقه عدم نداشته است, و دیگرى ابدى بودن, یعنى در آینده هم هیچگاه معدوم نخواهد شد. و گاهى مجموع این دو صفت را تحت عنوان ((سرمدى)) بیان مى كنند.
بنابراین, هر موجود كه سابقه عدم یا امكان زوال, داشته باشد واجب الوجود نخواهد بود, و بطلان فرض واجب الوجود بودن هر پدیده مادى, آشكار مى گردد.

ازلیت و ابدیت خداوند:

از دیگر اوصاف ثبوتى خداوند, ازلیت و ابدیت اوست. در نظر عموم متالهان, خداوند موجودى ازلى است بدین معنا كه از ازل وجود داشته و درگذشته زمانى نبوده است كه خدا وجود نداشته باشد. از سوى دیگر, خداوند موجودى ابدى نیز هست; یعنى, در آینده هیچ زمانى نخواهد آمد كه او معدودم گردد.
به عبارت دیگر, خداوند هیچ گاه نه درگذشته و نه در آینده, معدوم نبوده است و نخواهد بود (معناى دقیقتر این دو صفت را در آینده نزدیك خواهیم گفت).
گفتنى است كه در كنار دو واژه ((ازلى)) و ((ابدى)) از الفاظ ((قدیم)) و ((باقى)) نیز استفاده مى شود. علاوه بر این چهار واژه, گاه صفت ((سرمدى)) نیز در مورد خداوند به كار مى رود كه مقصود متكلمان از آن, معنایى مركب از دو وصف ازلى و ابدى است و براین اساس موجود سرمدى, موجودى است كه در همه زمانها, اعم از گذشته, حال و آینده, وجود دارد.

دو تفسیر از ازلیت و ابدیت الهى

در اینجا لازم است نكته مهمى را یادآور شویم: با مرورى بر آراى اندیشمندان اسلامى, در این باب, روشن مى شود كه در تفسیر ازلیت و ابدیت خداوند دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: در تفسیر نخست, خدا در همه زمانها وجود دارد; او در گذشته وجود داشته است, اینك هست و در آینده نیز وجود خواهد داشت. این تفسیر متضمن آن است كه خدا موجودى زمانمند و مقید در چار چوب زمان باشد, اما براساس تفسیر دوم, خداوند اساساً فراتر از چار چوب زمان قرار دارد و با این حال, بر زمان و موجودات زمانى محیط است. در این دیدگاه, این سخن كه خدا در زمان گذشته همواره وجود داشته است و یا درآینده همواره خواهد بود, سخنى مسامحهآمیز است .
هر چند برداشت عموم مردم و حتى غالب متكلمان از ازلیت و ابدیت خدا, همان برداشت اول است, به نظر مى رسد كه دیدگاه دوم بر صواب است, زیرا اطلاق وجود خدا بدین معناست كه ذات او مقید به هیچ حد و قیدى, حتى قید زمان, نمى گردد و اساساً زمان (به معناى رایج آن) از ویژگیهاى موجودات مادى و متحرك است و ذات خداوند از مادیت و حركت تنزه دارد.
بنابراین, وقتى سخن از ازلى و ابدى بودن خدا در میان مىآوریم, باید توجه داشته باشیم كه معناى دقیق و شایسته آن این است كه ذات خداوند فراتر از زمان است و بر موجودات زمانى احاطه دارد و در هیچ فرضى از فروض, عدم آن ممكن نیست. البته, حق آن است كه ما تا زمانى كه در عالم طبیعت و ماده محصوریم و همسان با سایر موجودات طبیعى, وجودى زمانمند داریم, به سختى مى توانیم تصورى از موجودى فرازمانى, كه گذشته و حال و آینده براى او یكى است, داشته باشیم.

دلیلى بر ازلیت و ابدیت خداوند

پس از روشن شدن معناى ازلى و ابدى بودن حق تعالى, اینك نوبت به اثبات این دو وصف براى ذات پاك اوست. یكى از كوتاهترین ادله این مساله, براساس واجب الوجود بودن خداوند شكل مى گیرد: از مباحث پیشین روشن شد كه خدا واجب الوجود است و ثبوت وجود براى او ضرورى و سلب وجود از ذات مقدس او ممتنع است. بنابراین, وجوب وجود مستلزم آن است كه سلب وجود از ذات الهى در هیچ فرضى از فروض ممكن نباشد و این بدین معناست كه ذات الهى نه مسبوق به عدم است و نه عدم به آن لاحق خواهد شد و این چیزى جز ازلى و ابدى بودن خداوند نیست. خواجه نصیرالدین طوسى با عبارتى كوتاه به همین برهان اشاره كرده است: ((و وجوب الوجود یدل على سرمدیته))1
نكته دیگرى كه از این استدلال به دست مىآید آن است كه ازلیت و ابدیت, به معناى یادشده, با یكدیگر متلازم اند و اگر موجودى ازلى باشد, قطعاً ابدى نیز خواهد بود.
متكلمان, علاوه بر استدلال بالا, به ادله دیگرى نیز تمسك كرده اند كه طرح آن اكنون مناسب به نظر نمى رسد.2

ازلیت و ابدیت خداوند در قرآن و روایات

در قرآن كریم از دو اصطلاح ((ازلى)) و ((ابدى)) سخنى به میان نیامده است, لیكن تحقق این دو صفت براى حق تعالى با تعابیر دیگرى مطرح شده است. براى مثال, قرآن, گاه خداوند را به عنوان ((اول)) و ((آخر)) مى خواند:
هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شى علیم (حدید: 3)
اول و آخر (هستى) و پیدا و پنهان (وجود) اوست, او به همه امور عالم داناست. هر چند مفسران در تفسیر دو واژه ((اول)) و ((آخر)) احتمالات متعددى را مطرح كرده اند, ظاهراً مقصود از این دو صفت همان ازلى و ابدى بودن است و این معنا را برخى از روایات تایید كرده اند. براى نمونه, امیر موئمنان (ع) در خطبه اى مى فرماید:
الاول الذى لم یكن لم قبل فیكون شى قبله و الاخره الذى لیس له بعد فیكون شى بعده 3
(خداوند) اولى است كه قبل ندارد تا چیزى قبل از او باشد و آخرى است كه بعد ندارد تا چیزى قبل از او باشد و آخرى است كه بعد ندارد تا چیزى بعد از آن باشد.
در حدیث دیگرى نیز از امام صادق (ع) مى خوانیم:
الاول لا عن اول قبله ولا عن بد سبقه و الاخر لاعن نهای±... لم یزل ولا یزول بلابد ولا نهای± 4
او آغاز است بدون آنكه چیزى قبل از او باشد, و ابتدایى بر او پیشى گیرد, و پایان است بدون آنكه خود پایانى داشته باشد... همواره بوده است و همیشه خواهد بود بدون آنكه آغاز یا پایانى داشته باشد.
با توجه به احادیث ذكر شده, روشن مى گردد كه مقصود از((اول)) و ((آخر)) بودن خداوند صرفاً آن نیست كه خدا اولین و آخرین موجودات است, زیرا این معنا مستلزم ازلیت و ابدیت نیست و این فرض قابل تصور است كه خدا پیش از همه موجودات حادث شود و پس از همه موجودات فانى گردد! بلكه مقصود از اولیت و آخریت حق تعالى آن است كه براى او قبل یا بعدى تصور نمى شود و آغاز و پایانى ندارد و وجودش مسبوق و یا ملحوق به عدم نیست .
پاره اى آیات قرآن كریم نیز بر خصوص ابدیت و فنا ناپذیرى خداوند تاكید مى ورزد.
كل من علیها فان # و یبقى وجه ربك ذوالجلال و الاكرام (الرحمن: 26 و 27)
هر چه بر زمین است فانى شونده است و ذات با شكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند.
كل شى هالك الا وجهه (قصص: 88)
جز ذات او همه چیز نابوده شونده است.
در نظر بسیارى از مفسران, مقصود از وجه خداوند همان ذات الهى است و بر این اساس, آیات فوق هر كدام به نوعى بر بقا و ابدیت خداوند تاكید مى ورزد.

((محمد تقى, مصباح یزدى, آموزش عقاید, ج 1, ص 85)


1ـ براى مثال, گفته شده است كه شخص تشنه اى كه با دو ظرف آب مواجه مى شود, یكى از آن دو را انتخاب كرده, اراده وى به نوشیدن آن تعلق مى پذیرد, در حالى كه علم او به سودمندى نوشیدن آب نسبت به هر دو ظرف یكسان است. پس معلوم مى شود كه اراده غیر از ((علم به فایده و سودمندى فعل)) است. براى ملاحظه گفتگویى در این باب, بنگرید به: علامه حلى, مناهج الیقین فى اصول الدین, ص 171 و فخر رازى, المطالب العالیه, ج 3, ص 177.
2ـ این قول به ((نجار)) نسبت داده شده است. كشف المراد, ص 314 و ارشاد الطالبین, ص 205.
3ـ محاضرات (تقریرات دروس اصول آی± الله خویى), ج 2, ص 36 و 72.
4ـ آموزش عقاید, ج 1, ص 113.


Review
جمعه 2 فروردین 1398 09:08 ب.ظ
Thhis iѕ a topic which is close to my heart... Take
care! Wher are youг contact details tһough?
inhouse
پنجشنبه 1 فروردین 1398 08:14 ق.ظ
I loved аs mucһ as you will receive carried
ⲟut riցht heгe. Ꭲhe sketch іs tasteful, yoᥙr authored subject matter stylish.
nonetheⅼess, yⲟu command ցet got an shakiness оver tһɑt yoᥙ wish bе delivering tһe f᧐llowing.
unwell unquestionably ⅽome fᥙrther fߋrmerly aɡain as exactⅼy the samе nearly
veгy often insidе cаse yoս shield this hike.
robocide hack
شنبه 5 اسفند 1396 11:55 ب.ظ
شریک من و من با یک صفحه وب دیگر در اینجا باهم برخورد کردیم و فکر کردم باید چیزها را بررسی کنم.
من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال کنم. به جلو رفتن به وب سایت خود را برای یک ثانیه
زمان.
best psychic medium
جمعه 12 آبان 1396 07:38 ب.ظ
من هر بار به نوشتن مقالاتی در روزنامه ها پرداخته بودم، اما اکنون هم همینطور هستم
از همین امروز من از وب استفاده میکنم از پستهای خبری، به لطف وب.
Chet
جمعه 22 اردیبهشت 1396 05:11 ب.ظ
hello!,I like your writing very much! percentage we be in contact more approximately your post on AOL?
I require a specialist in this area to solve my problem.
Maybe that is you! Taking a look ahead to see you.
علیرضا
چهارشنبه 7 مرداد 1388 09:14 ب.ظ
سلام علیکم
حاجاقا جواد من شمارو میشناسم.شما از اساتید عرفان عملی هستید
خواهش میکنم گوشه ای از مکاشفات و تجلیات خود را برای ما تشنگان عرفان ناب بیان کنید باشد تا راهنمای راهمان باشد.اگه تشرف حاصل شد ما رو از دعای خیرتون محروم نکنی
یا علی
به ما هم سری بزن حاجاقا
قابل توجه تمامیه مدیران فروشگاه ها و سایت ها و وبلاگها
دوشنبه 5 مرداد 1388 06:42 ب.ظ
با سلام دوست عزیز وبلاگ بسیار عالی دارید
قابل توجه تمامیه مدیران فروشگاه ها و سایت ها و وبلاگها

اگر میخواهید به صورت کاملا رایگان با صدها سایت و وبلاگ تبادل بنر و لینک کنید به صورت یکجا و یک شبه افزایش بازدید چشمگیر داشت باشید به نوین بنر بپیوندید
افزایش رنکینگ وب سایت شما در موتورهای جستجوگر و افزایش چشمگیر ترافیک و بازدید وب سایت شما ... افزایش نامحدود بازدید کنندگان وب سایت شما ... هر روز هزاران نفر نظارگار شما خواهند بود ...

... ***اگر بنر ندارید ما برایتان بنر رایگان طراحی میکنیم*** ...

شما فقط با ما تبادل بنر میکنید اما بنرتان در صدها وبلاگ و سایت نمایش داده میشه این سیستم کاملا رایگان است
نحوه کار با سیستم بدین صورت است كه شما ابتدا کد بنر راندوم سیستم ما را در جای مناسبی از وب سایت خود قرار میدهید.سپس ادرس بنر و وبلاگ یا سایت خود را برای ما ارسال میکنید بعد هم بنر شما به صورت تصادفی در تمامیه وبسایت های ثبت شده در سیستم نوین بنر نشان داده خواهد شد .سیستم راندوم بنر ما در زمان کوتاه ارسال بازدید کننده های فراوانی را به سایت یا وبلاگ شما تضمین خواهد کرد با این سیستم تبادل بنر میتوانید به بهترین نحو سایت اینترنتی خود را در معرض دید تعداد زیادی بازدیدكننده قرار دهید می توانید بدون پرداخت هیچگونه هزینه اقدام به تبلیغات گسترده برای سایت یا وبلاگ خود نمایید.تاکید میکنم این سیستم کاملا رایگان می باشد اگر وب سایت500 بازدید در روز دارید هرچه سریع تر در سیستم راندوم بنر ما عضو شوید تبادل بنر با سیستم نوین بنر همانند تبادل بنر کردن با صدها وبسایت با بازدید بالا است
یك تبادل بنر عالی و منصفانه و بدون پرداخت هیچ هزینه ای!!!!!


... ***جهت نمایش تبلیغات خود در بزرگترین و معتبرترین سیستم تبلیغات اینترنتی به ادرس زیر مراجعه کنید*** ...
آدرس
www.novinbanner.mihanblog.com
... ***اگر بنر ندارید ما برایتان بنر رایگان طراحی میکنیم*** ...
... ***اگر میخواهید با صدا ها سایت و وبلاگ تبادل بنر کنید به ما بپیوندید*** ...
... ***نوین بنر محلی برای تجمع وبمسترهای حرفه ای هرچه سریع تر به ما بپیوندید*** ...
دوست یابی ( دوست یابی در عرض 2 سوت )
دوشنبه 5 مرداد 1388 12:31 ب.ظ
با سلام دوست عزیز وبلاگ بسیار عالی دارید
سایت دوست یابی در عرض ۲ سوت آماده ارائه خدمات در زمینه دوست یابی به شما دوستان عزیز می باشد
جایی که شما میتوانی آدرس منحصر به فرد اینترنتی داشته باشید جستجو برای همسر

هر لحظه با دوستانتان در ارتباط باشید
جستجو برای دوست
دوستان خود را سورپرایز کنید
پیدا کردن دوستان قدیمی
آنچه که هستید و آنچه علاقه دارید را بیان کنید
پیدا کردن دوستان جدید
برای دوستانتان کارت تبریک ارسال نمایید
ایجاد پروفایل اختصاصی
ایجاد آلبوم عکس
اولین وبلاگ دوستیابی به صورت انلاین

ادرس
www.box-fa.mihanblog.com
Shop4Blog
یکشنبه 4 مرداد 1388 10:25 ب.ظ
سلام
کسب درآمد حتی بدون نیاز به یک ریال سرمایه
- بدون نیاز به داشتن داشتن مکان فیزیکی
- بدون نیاز به داشتن داشتن حتی یک کارمند
- بدون نیاز به سرمایه برای خرید اجناس
- بدون داشتن گرفتاری های فروش مانند بسته بندی، گارانتی و خدمات پس از فروش
دوبار در ماه حقوق بگیرید
آدرس ما: http://www.Shop4Blog.com
منتظرتون هستیم
نوین بنر
شنبه 3 مرداد 1388 09:12 ب.ظ
با سلام دوست عزیز وبلاگ بسیار عالی دارید
قابل توجه تمامیه مدیران فروشگاه ها و سایت ها و وبلاگها

اگر میخواهید به صورت کاملا رایگان با صدها سایت و وبلاگ تبادل بنر و لینک کنید به صورت یکجا و یک شبه افزایش بازدید چشمگیر داشت باشید به نوین بنر بپیوندید
افزایش رنکینگ وب سایت شما در موتورهای جستجوگر و افزایش چشمگیر ترافیک و بازدید وب سایت شما ... افزایش نامحدود بازدید کنندگان وب سایت شما ... هر روز هزاران نفر نظارگار شما خواهند بود ...

... ***اگر بنر ندارید ما برایتان بنر رایگان طراحی میکنیم*** ...

شما فقط با ما تبادل بنر میکنید اما بنرتان در صدها وبلاگ و سایت نمایش داده میشه این سیستم کاملا رایگان است
نحوه کار با سیستم بدین صورت است كه شما ابتدا کد بنر راندوم سیستم ما را در جای مناسبی از وب سایت خود قرار میدهید.سپس ادرس بنر و وبلاگ یا سایت خود را برای ما ارسال میکنید بعد هم بنر شما به صورت تصادفی در تمامیه وبسایت های ثبت شده در سیستم نوین بنر نشان داده خواهد شد .سیستم راندوم بنر ما در زمان کوتاه ارسال بازدید کننده های فراوانی را به سایت یا وبلاگ شما تضمین خواهد کرد با این سیستم تبادل بنر میتوانید به بهترین نحو سایت اینترنتی خود را در معرض دید تعداد زیادی بازدیدكننده قرار دهید می توانید بدون پرداخت هیچگونه هزینه اقدام به تبلیغات گسترده برای سایت یا وبلاگ خود نمایید.تاکید میکنم این سیستم کاملا رایگان می باشد اگر وب سایت500 بازدید در روز دارید هرچه سریع تر در سیستم راندوم بنر ما عضو شوید تبادل بنر با سیستم نوین بنر همانند تبادل بنر کردن با صدها وبسایت با بازدید بالا است
یك تبادل بنر عالی و منصفانه و بدون پرداخت هیچ هزینه ای!!!!!


... ***جهت نمایش تبلیغات خود در بزرگترین و معتبرترین سیستم تبلیغات اینترنتی به ادرس زیر مراجعه کنید*** ...
آدرس
www.novinbanner.mihanblog.com
... ***اگر بنر ندارید ما برایتان بنر رایگان طراحی میکنیم*** ...
... ***اگر میخواهید با صدا ها سایت و وبلاگ تبادل بنر کنید به ما بپیوندید*** ...
... ***نوین بنر محلی برای تجمع وبمسترهای حرفه ای هرچه سریع تر به ما بپیوندید*** ...
امروزایران
شنبه 3 مرداد 1388 07:09 ب.ظ

با ما باشید تا بی خبر نباشی
لحظه به لحظه با امروز ایران
. . . . .
.... برای دسترسی سریعتر به امروز ایران با ما تبادل لینک کنید
. . . . .
با تشکر
bwin90
شنبه 3 مرداد 1388 06:55 ب.ظ
بهترین سایت پیشبینی مسابقات فوتبال با جوایز نقدی تا سقف 100 میلیون ریال؟!
دیدنش که ضرر نداره؟
Bardia
شنبه 3 مرداد 1388 06:55 ب.ظ
وبلاگ زیبایی دارید دوست من .
سایت film2movie بزرگترین سایت دانلود فیلم با لینک مستقیم با آمار فوق العاده بالا حتما ببینید .
www.film2movie.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر